Cindy Ika Saraswati and Moh. Mansur Fauzi (trans.) (2024) “PENANAMAN NILAI-NILAI MULTIKULTURAL MELALUI PENDIDIKAN AGAMA ISLAM DI SEKOLAH MENENGAH PERTAMA PGRI 2 LAWANG”, Journal Islamic Studies, 5(01), pp. 26–37. doi:10.32478/9nveh727.